Järboportalen - Hyttan

 

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2019-07-30Järbo hytta

Järbo hytta är en av de tre järnhanteringsanläggningar som funnits i Järbo. Den byggdes efter år 1740 vid Hyttbäcken. Det fanns en hammare vid Hammarbron och en vid Kvarnåker.

Hyttan drevs av bönder vid sidan av jordbruket. De kallades bergsmän och de hade rätt att uppföra och driva gruvor, hyttor och hammare. Anläggningarna ägdes gemensamt, men drevs av de enskilda bergsmännen. Verksamheten fanns från medeltiden men utkonkurrerades av de industriella verksamheterna som utvecklades. I Gästrikland varade epoken till slutet på 1800-talet.

Den ursprungliga stenmuren runt masugnen revs år 1900 och man tog stenarna och byggde grunden till kvarnen i Kvarnåker ca år 1900. 1965 grävde man ut området och fann att nedre delen av hyttpipan var tämligen väl bevarad. Sten fördes dit och nedre delen av grundmurarna uppfördes. Man byggde också ett skyddande tak över "ruinen".

Området är omgivet av lövskog. Nedanför Hyttan liggger en damm som byggdes för snickeriet som uppfördes efter Hyttans nedläggning. Vid vårfloden 1998 skar vattnet igenom dammen och den återfylldes inte förrän flera år senare när skadorna lagats. Sedan har den åter tömts eftersom ingen har skött om dammluckorna.

Hyttan ligger på privat mark - oklart sedan när. Det är de enskilda ägarna som svarar för vård av skogen, men i princip har ingenting gjorts sedan 1978. Det är inte heller klart vem som ansvarar för skötseln av ruinen.

[annonser]

ReConYou
Kådfallets Schakt och Transport
Järbo Kött & Vilt

Förfall

Området har på de senaste 15 åren förfallit i allt snabbare takt, främst beroende på att växtligheten trängt på så till den grad att det knappt går att komma fram till ruinen.

[annonser]

GIJO
Blå Stugan - massage
Profilplåt

Dokumentation

Platsen har inventerats av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), senast 1999, och den är klassad som fornminne och skyddad enligt lag.

Järbo Hytta Området ligger nästan helt inom en enda fastighet, Järbo Övre Hytta 1:1. Området är markerat med orange ungefär mitt i kartan.

Fornlämningar har ett starkt lagskydd. Det är förbjudet att på alla sätt ändra eller skada en fornlämning. Närområdet runt varje fornlämning är också skyddat. Men det är tillåtet att avverka om det görs försiktigt!

Man får inte schakta i marken inom området som består av slaggsten och andra rester från hyttverksameten. Tyvärr har delar i utkanten av området förstörts av fastighetsägaren genom att gräva ur för en upplagsplats.

Det senaste försöket att få till stånd en upprustning av underhållet gjordes 1994 av Joel Järbing, som skrev till Områdeskontoret om detta.

Järbo Hytta Hitta hit? Det finns en skylt vid Genvägen 48, ca 50 m från ruinen. Vid det röda X-et på den förstorade kartan över fornlämningen.

Mer information finns på Järbo Hembygdsförenings webbplats.

[annonser]

Gefle Dagblad
B&B
Zcontrol