Järboportalen - Järbo Vägförening

 

Interna länkar

 

 

Kontakta Järbo Vägförening 

Det går också att använda e-postadressen: jarbo.vagforening@jarboportalen.se

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2024-03-28Järbo Vägförening

På den här sidan ger Järbo Vägförening kortfattad information om verksamheten, styrelsen, aktuella frågor och dina rättigheter och skyldigheter som medlem.

Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll och gator och vägar inom Järbo tätort. Alla fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområdet är obligatoriskt anslutna som medlemmar.

Medlemmarna betalar avgift till föreningen som genom den utsedda styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och verkställer de beslut som fattas på föreningsstämman (årsmötet).

Aktuellt

Årsmötet 2024 har hållits i Järbo Folkets Hus. Handlingar var tillgängliga på Järbo bibliotek från 13 mars

Eftersom många medlemmar inte kunde närvara vid tidigare årsmöten har vi samlat och besvarat de frågor som kommit i efterhand längre ner på denna sida.

Kallelse till årsmöte

 

Uppdateringar

2024-02-22
Kallelse till årsmöte

2023-11-08
Information om sandhämtning

2023-08-21
Information om asfaltering

2023-03-31
Information på denna sida

2023-01-18
Kallelse till årsmötet 2023

[annonser]

SecuraNova
Hantrick - webbutveckling
Kungsbergs Stenhuggeri AB

Styrelsen

Uppdaterad lista efter årsmötet 2024:
Ordförande: kunde ej tillsättas vid årsmötet
Vägfogde: Nikolay Källgren
Kassör: Anna-Stina Schönning
Sekreterare: Lena Hammarlund
Suppleanter: Oscar Dandanelle och David Johansson

Revisorer:
Lilian Bäckius
Therese Bäckius

Valberedning:
Anders Lidén och Magnus Söderblom.

Kontaktuppgifter

Använd e-post för ALLA meddelanden till styrelsen. Då bir uppgifterna dokumenterade och spårbara på ett enkelt sätt.

Kontaktformulär 
eller via e-post: jarbo.vagforening@jarboportalen.se


Frågor och svar

Varför har vägavgiften höjts?
Kostnader för underhåll av våra vägar såsom potthålslagningar, dagvattenbrunnar, kantskärningar, slaghackning, snöröjning och halkbekämpning har under de senaste åren ökat vilket medfört att medel för reinvestering av ny asfaltsbeläggning minskat och vi har fått en långsam försämring av standarden på våra vägar. Vägföreningens vägar representerar ett mycket stort värde och ett eftersatt underhåll kan på sikt leda till allvarliga konsekvenser för föreningens ekonomi. Vägföreningen har gjort bedömning av underhållskostnader samt tagit fram en asfalteringsplan för 2020 – 2025 vilket ligger till grund för vår framställan som klubbades igenom av medlemmarna på årsmötet 2020.

Åtgärdsplanen har inte kunnat genomföras i den takt som var planerad eftersom den är beroende av åtgärder som måste genomföras av andra aktörer som till exempel Sandvikens kommun.

Kostnadsposter känns orimligt stora för frakt, sand till lager, övrigt och bilersättning, vad innehåller dessa?
Vägföreningen köpte in ca 300 ton sandningssand 2019. Inköp av sand har kostat 71 688 kr, transporten från Gävle - Järbo 20 703 kr.

2019 halkbekämpades vägar samt gång- och cykelvägar sju gånger, sandlådorna fylldes på och vägföreningen anordnade sandhämtning för sina medlemmar två gånger. Vi har förbrukat ca. 260 ton av den inköpta mängden 2019, resterande mängd finns i vårt sandförråd.

Övrigt posten på 66 662 kr innehåller utställning, inkörning och reparation av sandlådor, ca. 3 000 kr. Skottning ”trots allt bron” (Hyttbron) ca 4 600 kr. Målning av övergångsställe Gullhedsskolan ca. 10 000 kr. Slamsugning av dagvattenbrunnar ca. 47 000 kr samt underhåll av skyltar ca. 2 000 kr.

Bilersättning utgår som ersättning när styrelsen använder egen bil i tjänst för 2019 var kostnaden 5 905 kr. Styrelsen använde bil för att, syna vägnätet inför kantskärningar, asfalteringar, dagvattentömning, snöröjning och halkbekämpning. Styrelsen har utfört besiktningar av levererade tjänster tillsammans med leverantörer. Styrelsen har inspekterat samtliga träd och buskar som hänger ut i vägbanan och sedan delat ut informationsblad till berörda medlemmar. Styrelsen har även delat ut fakturor för vägavgifter. Styrelsen har gjort inköp av kontorsmaterial m.m.

Vi har stillastående vatten utanför vår infart, vad kan föreningen göra?
Styrelsen ser att problemen med våra befintliga dagvattenbrunnar ökar samt att vi i vissa delar av vägnätet saknar dagvattenbrunnar. Vägföreningen underhåller dagvattenbrunnarna genom att tömma dem på sand, löv m.m. så att vattnet enklare kan tas upp av marken.

Vägföreningen har kontaktat REV (Riksförbundet för enskilda vägar) för konsultation då vi behöver reda ut ansvaret för dagvattnet samt hur föreningen ska ta fram en adekvat reinvesteringsplan.

Grävningar i våra vägar blir inte bra, vad gör vägföreningen?
Vägföreningen har kontakt med merparten av de ledningsägare som utför underhåll och gräver i våra vägar. Besiktning utförs av ledningsägaren tillsammans med sin entreprenör för att säkerställa korrekt återställning. Får vägföreningens styrelse vetskap om att återställning inte skett på ett korrekt sätt efter syn eller att felanmälan från någon medlem inkommer, kontaktar vägföreningen ledningsägare och påkallar en ny besiktning.

Varför får vi inga svar från styrelsen?
Kontaktformuläret har tyvärr legat nere. Styrelsen fick vetskap om detta 2020-11-03. Nu fungerar detta igen och vi har svarat på de frågor som legat en längre tid samt åtgärdat felanmälningar.

Vid eventuella problem med formuläret använd angiven e-postadress.

Varför är det inte plogat trots att det slutat snöa?
Generellt gäller följande: Snöröjning utförs vid ett snöfall om 5 cm eller mer. Snöröjning utförs samtliga veckodagar.

När kommer man och sandar/grusar?
Efter snöröjning vid behov.

I vilken ordning plogas gatorna?
Genomfartsgatorna tas först, därefter tvärgator mot lv 541 och 542.

Varför lämnar snöröjaren en stor plogvall vid min infart?
Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja bort snö från sin infart. Det ingår alltså inte i snöröjarens uppdrag att forsla bort den snön.
Men du, lägg inte ut snön i gatan eller hos din granne!

Vem har ansvaret för träd/grenar som kan falla ned på vägen och orsaka skada?
Det är fastighetsägaren som har ansvaret för träd/grenar som faller ned och orsakar skador. Vägföreningen äger ingen mark, och har heller ingen rätt att beskära eller ta ned träd om det inte gäller framkomligheten på vägen.

Jag har ett träd med grenar som hänger ut över vägen. Ser vägföreningen till att grenarna sågas ned?
Det är fastighetsägaren som är skyldig att ta bort grenar som växer ut i vägen. Vägföreningen äger ingen mark utan disponerar bara mark för vägen. Däremot har vägföreningen rätt att gallra grenar och träd som växer ut i vägen. Fastighetsägaren debiteras kostnaden för utfört arbete. Se även bild nedan.

När asfalteras vägarna?
Vägföreningen har en underhållsplan för samtliga vägar, varje år görs en översyn av behov och sedan beslutas vilka vägar som ska få ny beläggning. Förening inhämtar offerter och arbetena genomförs.

När lagas skador i vägen?
Syn av vägnätet görs efter snösmältning. Potthålslagning upphandlas och lagas.

Kan jag anmäla skador i vägen?
Ja, använd kontaktformuläret.

Varför lagas inte trasiga lampor på en gång?
Vägbelysningen ansvarar Sandvikens kommun för. Skriv en felanmälan på Sandviken Energis hemsida.
Sandviken Energi  

Vilka är medlemmar i Vägföreningen?
Alla fastighetsägare inom Järbo vägföreningsområde är medlemmar i föreningen. Det är de lagfarna ägarna som har besluts-/rösträtt på årsstämman. Lagfaren ägare kan vara t.ex. en privatperson, kommun, företag eller bostadsrättsförening.
Klicka på kartan för att förstora

Vad händer om man inte betalar sin andelsavgift?
Vägföreningen är en samfällighetsförening och kommer att driva in krav via kronofogden, utan föregående beslut och delgivning. Kravet för att detta ska vara möjligt är bl.a. att korrekt debiteringslängd har lagts ut på årsstämman.

Vad kostar det att vara med i vägföreningen?
Årsavgiften bestäms av årsstämman och beror på vilket behov vi har för underhåll för våra vägar och vilka kostnader vinterväghållningen dragit.

Jag vill anmäla en skada på anläggningen eller lämna synpunkter?
Vid akuta ärenden ta kontakt med ordförande eller vägfogde via kontaktformuläret eller e-post.


Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ska du tänka på att olämpligt placerade träd och buskar som blivit för stora kan skymma sikten och bli allvarliga olycksrisker i trafiken. Några enkla åtgärder kan rädda liv och skapa en tryggare trafikmiljö.

Några exempel

tomtgräns Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet i vägkorsningen.

tomtgräns Du som har tomt intill gata
Träd, buskar eller häckar får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte hänga ner så att sikten skyms. Över gångbana krävs fri höjd om minst 2,5 meter, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

tomtgräns Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om samfälligheter

Vad innebär det att bo i en samfällighet?
Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfällighetens område. I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är vägar, gångvägar, grönytor, parkeringsytor och annat som de som bor i området använder gemensamt. Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna.

Vad ingår i en samfällighets avgift?
Samfälligheter tar vanligtvis ut en avgift månads- eller kvartalsvis. Vad som ingår i gemensamhetsanläggningarna varierar mellan olika samfälligheter och därmed varierar det vad som ingår i avgiften mellan olika samfälligheter. Några exempel kan vara: underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatser, sandborstning på våren, snöskottning på vintern, containrar vid städdagar, kabel-tv, sophämtning, värme och vattenavgift.

Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?
Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att flytta.

Vem bestämmer i en samfällighetsförening?
Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen består oftast av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett bra sätt att kunna påverka vad som sker. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med yrelsen i olika frågor

Vilka för- och nackdelar finns med att tillhöra en samfällighetsförening?
I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö.

[annonser]

Järbo Kött & Vilt
Minerva
bjussa.se