Järboportalen - Järbo Vägförening

 


Järbo Vägförening

På den här sidan ger Järbo Vägförening kortfattad information om verksamheten, styrelsen, aktuella frågor och dina rättigheter och skyldigheter som medlem.

Föreningen ansvarar för skötsel och underhåll och gator och vägar inom Järbo tätort. Alla fastighetsägare inom föreningens verksamhetsområdet är obligatoriskt anslutna som medlemmar.

Medlemmarna betalar avgift till föreningen som genom den utsedda styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen och verkställer de beslut som fattas på föreningsstämman (årsmötet).

Aktuellt

Det uppskjutna årsmötet äger rum tisdag 13 oktober kl 19 i Järbo Folkets Hus. Handlingarna kan läsas på länken nedan.

Välkomna till årsmötet som hålls med coronasäkra avstånd, men vi uppmanar dig som eventuellt känner sig det minsta krasslig att hålla dig hemma. Du kan ändå delta via fullmakt.

Årsmöteshandlingar 

Årsmötet

 

2020-09-08
Kallelse till årsmöte

2020-08-10
Info om VA-underhåll

2020-05-11
Info om grenklippning

2020-05-07
Sandupptagning startar 2020-05-07.

2020-03-02
Årsmötet är inställt tillsvidare

2019-11-14
Sand kan hämtas 23/11 kl 10-13 vid Oppsättarvägen 28

2019-04-18
Sopning av vägnätet börjar vecka 18

2019-01-29
Föreningens hemsida (under jarboportalen.se's paraply) öppnas.

[annonser]

Hjärtesaken antik & kuriosa Järbogårdar Östanbo städ

Styrelsen

styrelsen

På bilden föreningens styrelse vid årsmötet 2018. 2019 har några ändringar skett som noteras i listan nedan.

Ordförande: Dennis Andersson, 070-276 94 95
Vägfogde: Mikael Nilsson, 072-237 16 05
Kassör: Anna-Stina Schönning
Sekreterare: Lena Hammarlund

Ledamöter:
Stig Edlund

Revisorer:
Lilian Bäckius
Therese Bäckius

Valberedning
Johan Holm
Anders Bergqvist

Kontaktuppgifter

Använd detta kontaktformulär för meddelanden till styrelsen. Ring i AKUTA ärenden.

Kontaktformulär 


Frågor och svar

Varför är det inte plogat trots att det slutat snöa?
Generellt gäller följande: Snöröjning utförs vid ett snöfall om 5 cm eller mer. Snöröjning utförs samtliga veckodagar.

När kommer man och sandar/grusar?
Efter snöröjning vid behov.

I vilken ordning plogas gatorna?
Genomfartsgatorna tas först, därefter tvärgator mot lv 541 och 542.

Varför lämnar snöröjaren en stor plogvall vid min infart?
Det är den enskilde fastighetsägarens ansvar att röja bort snö från sin infart. Det ingår alltså inte i snöröjarens uppdrag att forsla bort den snön.
Men du, lägg inte ut snön i gatan eller hos din granne!

Vem har ansvaret för träd/grenar som kan falla ned på vägen och orsaka skada?
Det är fastighetsägaren som har ansvaret för träd/grenar som faller ned och orsakar skador. Vägföreningen äger ingen mark, och har heller ingen rätt att beskära eller ta ned träd om det inte gäller framkomligheten på vägen.

Jag har ett träd med grenar som hänger ut över vägen. Ser vägföreningen till att grenarna sågas ned?
Det är fastighetsägaren som är skyldig att ta bort grenar som växer ut i vägen. Vägföreningen äger ingen mark utan disponerar bara mark för vägen. Däremot har vägföreningen rätt att gallra grenar och träd som växer ut i vägen. Fastighetsägaren debiteras kostnaden för utfört arbete. Se även bild nedan.

När asfalteras vägarna?
Vägföreningen har en underhållsplan för samtliga vägar, varje år görs en översyn av behov och sedan beslutas vilka vägar som ska få ny beläggning. Förening inhämtar offerter och arbetena genomförs.

När lagas skador i vägen?
Syn av vägnätet görs efter snösmältning. Potthålslagning upphandlas och lagas.

Kan jag anmäla skador i vägen?
Ja, använd kontaktformuläret.

Varför lagas inte trasiga lampor på en gång?
Vägbelysningen ansvarar Sandvikens kommun för. Skriv en felanmälan på Sandviken Energis hemsida.
Sandviken Energi  

Vilka är medlemmar i Vägföreningen?
Alla fastighetsägare inom Järbo vägföreningsområde är medlemmar i föreningen. Det är de lagfarna ägarna som har besluts-/rösträtt på årsstämman. Lagfaren ägare kan vara t.ex. en privatperson, kommun, företag eller bostadsrättsförening.
Klicka på kartan för att förstora

Vad händer om man inte betalar sin andelsavgift?
Vägföreningen är en samfällighetsförening och kommer att driva in krav via kronofogden, utan föregående beslut och delgivning. Kravet för att detta ska vara möjligt är bl.a. att korrekt debiteringslängd har lagts ut på årsstämman.

Vad kostar det att vara med i vägföreningen?
För 2018 är avgiften för en normalvilla 900 kr. Den bestäms av årsstämman och beror på vilket behov vi har för underhåll för våra vägar och vilka kostnader vinterväghållningen dragit.

Jag vill anmäla en skada på anläggningen eller lämna synpunkter?
Vid akuta ärenden ta kontakt med ordförande eller vägfogde. För övriga ärenden fyll i kontaktformulär


Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare ska du tänka på att olämpligt placerade träd och buskar som blivit för stora kan skymma sikten och bli allvarliga olycksrisker i trafiken. Några enkla åtgärder kan rädda liv och skapa en tryggare trafikmiljö.

Några exempel

tomtgräns Du som har hörntomt
Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet i vägkorsningen.

tomtgräns Du som har tomt intill gata
Träd, buskar eller häckar får inte inkräkta på gång- eller körbanans bredd och inte hänga ner så att sikten skyms. Över gångbana krävs fri höjd om minst 2,5 meter, över cykelväg minst 3,2 meter och över körbana minst 4,6 meter.

tomtgräns Du som har utfart mot gata
Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Om samfälligheter

Vad innebär det att bo i en samfällighet?
Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i samfällighetens område. I de här områdena finns något som på fackspråk brukar kallas för gemensamhetsanläggningar. Det är vägar, gångvägar, grönytor, parkeringsytor och annat som de som bor i området använder gemensamt. Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och underhåll av anläggningarna.

Vad ingår i en samfällighets avgift?
Samfälligheter tar vanligtvis ut en avgift månads- eller kvartalsvis. Vad som ingår i gemensamhetsanläggningarna varierar mellan olika samfälligheter och därmed varierar det vad som ingår i avgiften mellan olika samfälligheter. Några exempel kan vara: underhåll av grönytor, träd och buskar, underhåll av lekplatser, sandborstning på våren, snöskottning på vintern, containrar vid städdagar, kabel-tv, sophämtning, värme och vattenavgift.

Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?
Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur är att flytta.

Vem bestämmer i en samfällighetsförening?
Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman. Styrelsen består oftast av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett bra sätt att kunna påverka vad som sker. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de boende även löpande under året ha kontakt med yrelsen i olika frågor

Vilka för- och nackdelar finns med att tillhöra en samfällighetsförening?
I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom din boendekostnad. En nackdel skulle kunna vara en känsla av att samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar till en fin närmiljö.

[annonser]

Veterinärstugan i Järbo Vill du ha en egen annons här? Järbo LantGrill