Järboportalen - Järnvägen

 


Banarbeten

Under några år har ganska omfattande arbeten genomförts på sträckan mellan Storvik och Ockelbo. I huvudsak gäller det perioden 2009-2013 och dessförinnan brobygget 2001-2002.

Det är en del av Norra stambanan som definieras som sträckorna Gävle/Storvik- Ockelbo-Bollnäs-Ljusdal-Ånge. Ursprungligen ingick även Stockholm-Storvik.

Om Norra stambanan på jarnvag.net 

Här har alla notiser om järnvägsarbetena samlats. Bilder finns även i olika bildgallerier.

Strömförsörjning 2012-2013

Våren 2012 startades arbetet med att uppgradera strömförsörjningen. Då sätts fundament och nya kontaktledningsstolpar. Det innebär att man gräver i banvallen från en spårburen grävmaskin för att sätta förtillverkade fundament.

Banarbeten Banarbeten

På en del ställen måste man i stället borra och sätta ner stålrör som man fyller med betong.

Banarbeten Banarbeten

Banarbeten

Banarbeten I arbetena ingick också en ny transformatorstation ungefär där tidigare järnvägsstationen låg.

Banarbeten I början på mars 2013 har arbetena med att byta själva kontaktledningen kommit igång på allvar. Här håller man på att montera en anordning som ska hålla kontaktledningen sträckt. Det görs med vikter som hänger i en stolpe i änden på ledningen. Detta är en av många förberedelser som nu görs innan den nya ledningen kan sättas upp.

Fler bilder finns i bildgalleriet 

[annonser]

Guns Tårtservice ReConYou Kungsbergs Stenhuggeri AB

Kabelsänkning 2010

Innan det kommande stora arbetet med byte av spår och sliprar som ska börja i höst måste kablarna som ligger i banvallen sänkas så att de inte skadas av de ganska "våldsamma" arbeten som spårbyte innebär.

Banarbeten Två stora bullrande maskiner (och en liten grävmaskin) har setts på järnvägen sommaren 2010. De utför ett arbete med att flytta el- och signalkablar i järnvägsbanken. Flyttningen innebär att kablarna sänks, de läggs djupare ner i marken.

Entreprenören heter Railcare och har verksamhet inom entreprenad och transport på järnväg, det vill säga man kör även tåg. Deras vita diesellok passerar Järbo ibland.

Railcare 

Banarbeten "Jättedammsugarna" suger med sina stora "snablar" upp makadam och jord och frilägger på det sättet de befintliga ledningarna. Schaktmassorna lagras i den stora behållaren och används sedan för återfyllning.

Banarbeten Sugen fördjupar schakten och djupet kollas. 1 m under R.Ö.K. (rälsöverkant) ska kablarna ligga.

När det är ok tömmer den stora maskinen tillbaka de uppsugna massorna i ledningsgraven. Allra sist kommer den lilla grävmaskinen och jämnar till.

[annonser]

Järbo Svets & Press 38e gatan Sefres trävaaruhandel

Spårbyte 2010

I början av oktober 2010 startade arbetet med att byta rälsen mellan Storvik och Ockelbo. Ett arbetslag med stora maskiner startade från vardera orten.

Mellan Ockelbo och Järbo byttes både räls och de gamla träsliprarna medan endast räls byttes på sträckan Järbo-Storvik.

Det är ett högt mekaniserat arbete som består av flera moment men också delvis manuellt som svetsning av rälsen. Utöver själva spårarbetet har man utfört en del justeringar av signalanläggning, vägkorsningar m.m.

Bilderna nedan är ett urval av dem som finns i bildgalleriet.

Banarbeten Spårbyteståget strax söder om Ockelbo. Maskinen som går sist i tåget plockar upp träsliprar och lägger nya av betong. Samtidigt lyfts den gamla räsen av och ersätts med ny.

Entreprenören är Infranord.

Infranord 

Banarbeten I Medskogsheden byts en växel till mötesspåret. Den kommer med ett specialtåg till platsen.

Hela bytet skulle klaras av före kl. 04:00 på natten men en maskin går sönder och arbetet blir försenat.

Banarbeten Innan spårbytet kan starta så läggs de nya rälerna ut parallellt med spåret.

Rälsen kommer i längder om 400 m som sedan svetsas ihop.

Banarbeten Den här bullrande maskinen tar upp ballasten i banvallen och rensar bort finmaterial och föroreningar och lägger tillbaka det renade materialet.

Länkar

Det finns dessutom några videofilmer på "tuben":

Spårbytesmaskin 

Termitsvetsning 

Ballastrensning 

Om konsten att svetsa spår kan man läsa på jarnvag.net:
Spårsvetsning 

[annonser]

Prince Dirty Parts Gefle Dagblad Fredrik Schmids