Järboportalen - Hyttan

Interna länkar

 

 

 

 

Kontaktformulär 

jarboportalen.se

Denna sida uppdaterad 2018-04-01
slump: 3, 75


 


Järbo hytta

Järbo hytta är en av de tre järnhanteringsanläggningar som funnits i Järbo.

Från boken Järbo i Gästrikebygd hämtar vi texten:

"Järbo hytta byggdes (efter år 1740) vid den från sjön Hålldammen kommande Lillån (nuvarande Hyttån eller Hyttbäcken eller Trollbäcken) strax före dess utlopp i Jädraån. Den låg mellan de båda hamrarna (Järbo övre hammare vid Hammarbron och den nedre vid Kvarnåker) på ungefär lika avstånd från vardera.

Vattentillgången i den lilla ån var otillräcklig, varför man måste bygga en damm vid Hålldammen, som på så sätt blev vattenmagasin...

Järbo hytta lades ned 1874 och övre hammaren 1878...."

Bergsmän

Många bönder i Gästrikland bedrev järnhantering vid sidan av jordbruket. De kallades bergsmän och de hade rätt att uppföra och driva gruvor, hyttor och hammare. Anläggningarna ägdes gemensamt, men drevs av de enskilda bergsmännen.

Verksamheten fanns från medeltiden men utkonkurrerades av de industriella verksamheterna som utvecklades. I Gästrikland varade epoken till slutet på 1800-talet.

Råvaror och produkter fraktades med hästforor, det färdiga järnet först över Kungsgården - Forsbacka till Gävle, senare via Kanalvägen över Högbo.

Fornminne

Hyttområdet har inte varit utsatt för någon större förändring än tidens tand sedan nedläggningen och det är numera klassat som fornminne. Dock revs den ursprungliga stenmuren runt masugnen och man tog stenarna och byggde grunden till kvarnen i Kvarnåker ca år 1900

Järbo Hytta Denna bild från den skylt som sitter bredvid ruinen visar hur hyttan kan ha sett ut på 1700-talet.

Ur Järboboken:
"När man 1965 började gräva ut den gamla ruinen, befanns nedre delen av hyttpipan vara tämligen väl bevarad. Sten fördes dit och nedre delen av grundmurarna uppfördes. Här återfinns nu ett minnesmärke från den svunna bergsmansepoken." Arbetet genomfördes på uppdrag av (dåvarande) kommunen.

[annonser]

SecuraNova Micke Ahlanders Foto Östanbo städ

Förfall

Järbo Hytta Järbo Hytta

Området har på de senaste 15 åren förfallit i allt snabbare takt, främst beroende på att växtligheten trängt på så till den grad att det knappt går att komma fram till ruinen.

Ett träd har fallit ner och nästan demolerat taket som redan tidigare har skador. Är det så vi vill ha den här platsen?

Så här idylliskt som på bilden såg det ut år 2000/2001. Visserligen har dammen blivit tömd på grund av att den förstördes av vårfloden 1998. Den dammen var dock inte något som hörde till hyttverksamheten utan till det snickeri som kom till senare, något nedströms.

Hyttans damm låg alldeles intill själva hyttan och rester av den kunde ses i bäckfåran när vattennivån sänktes av raset. En period var dammen åter vattenfylld och bävrarna trivdes där.

Nedan följer några bilder från 2000 till 2015.

Järbo Hytta Järbo Hytta

Järbo Hytta Järbo Hytta

Järbo Hytta Järbo Hytta

Järbo Hytta

[annonser]

Björnmyrs Bygg & El AB Lenas Massage & Friskvård Ias Hälsomassage

Dokumentation

Platsen har inventerats av Riksantikvarieämbetet (RAÄ), senast 1999, och den är klassad som fornminne och skyddad enligt lag.

Man kan hitta karta och annan dokumentation via fornsök FMIS. Objektet kallas Järbo 4:1 - man får zooma in på kartan.

Järbo Hytta Området ligger nästan helt inom en enda fastighet, Järbo Övre Hytta 1:1. Området är markerat med orange ungefär mitt i kartan.

Fornlämningar har ett starkt lagskydd. Det är förbjudet att på alla sätt ändra eller skada en fornlämning. Närområdet runt varje fornlämning är också skyddat. Men det är tillåtet att avverka om det görs försiktigt!

Man får inte schakta i marken inom området som består av slaggsten och andra rester från hyttverksameten. Tyvärr har delar i utkanten av området förstörts av fastighetsägaren genom att gräva ur för en upplagsplats.

Det senaste försöket att få till stånd en upprustning av underhållet gjordes 1994 av Joel Järbing, som skrev till Områdeskontoret om detta.

Järbo Hytta En karta som visar hur bebyggelsen kring Hyttan såg ut på 1840-talet.

Järbo Hytta För att lättare göra en jämförelse med nutida förhållanden har den nya kartbilden (i röd färg) lagts över den gamla. Det är inte full överensstämmelse, men det är nog bara orsakat av kartornas olika noggrannhet.

Järbo Hytta Hitta hit? Det finns en skylt vid Genvägen, ca 50 m från ruinen. Vid det röda X-et på den förstorade kartan över fornlämningen.

Denna sida finns även i redigerad form som pdf.

Hyttan.pdf 

Och mer dokumentation finns här:

Klipparkivet hos Järbo Hembygdsförening 

[annonser]

Gefle Dagblad SecuraNova Micke Ahlanders Foto